Sviatosť manželstva

O vašom úmysle uzavrieť sviatostné manželstvo nás príďte informovať čím skôr.
Najneskôr však 3 mesiace vopred, užitočné je to urobiť čím skôr!
V mnohých prípadoch totiž treba vybaviť viac vecí, čo si môže vyžadovať dlhší čas.

Ako treba postupovať?

1. Nahlásiť na farskom úrade termín a čas uskutočnenia sobáša.
   V prípade, že neskôr zmeníte termín alebo čas sobáša, resp. stornujete sobáš, okamžite oznámte túto zmenu na farskom úrade.
   Pri vyberaní termínu dbajte na to, že každý piatok a v období pôstu najmä cez Veľký týždeň ako prejav kajúcnosti sa odporúča nekonať svadobné veselia a tanečné zábavy. Dni pokánia slúžia na duchovnú obnovu a na získanie slobody srdca a sebaovládania. (Janáčov katechizmus s. 115, pozri tiež Katechizmus Katolíckej Cirkvi bod 2042.)

2. V dohodnutom čase napísať cirkevnú zápisnicu na farskom úrade-kancelárii (aspoň 1 mesiac pred sobášnym obradom). K tomu budete potrebovať tieto doklady:
 -  Krstné listy oboch snúbencov (vyžiadajte si ich na príslušnom farskom úrade, kde ste boli pokrstení). Krstné listy nesmú byť viac ako pol roka staré. Ak niektorý zo snúbencov nebol pokrstený, potom doneste jeho/jej rodný list.
 -  V prípade, ak máte bydlisko v inej farnosti ako našej, doneste licenciu k sobášu, ktorú vám vydá farský úrad v mieste vášho bydliska (stačí licencia od jedného zo snúbencov; v prípade miešaného manželstva si licenciu pýta na svojom farskom úrade katolícka stránka). Nepokrstená stránka doloží svoj rodný list.
 -  Občianske preukazy;
 -  Štátnu žiadosť o uzavretie manželstva (matrika Trebišov);
 -  Údaje o vašich svedkoch (meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, rodné číslo, platnosť OP);
 -  Ak ste mali už predtým cirkevný sobáš, doložte „Doklad o neplatnosti predošlého manželstva“;
 -  Ak ste rozvedený(á), doložte kópiu „Rozsudku o rozvode civilného manželstva“;
 -  Ak ste mali civilný sobáš, doložte „Sobášny list“;
 -  Ak ste vy alebo váš partner vdovec (vdova), predložte „Svedectvo o smrti“ predošlého manžela (manželky);
 -  Po predložení týchto dokladov v kancelárii sa dohodneme na termíne spísania zápisnice;
 -  Štátny sobášny list si môžete vyzdvihnúť v týždni po uzavretí manželstva na Matričnom úrade v Trebišove.

3. Absolvovať predmanželskú prípravu.
   Predmanželské prípravy sa organizujú spravidla 2x v roku. Bližšie informácie v kancelárii.


Sviatosť krstu

K sviatosti krstu dieťaťa sa vyžaduje:
- Krst nahlásiť v kancelárii (jeden z rodičov dieťaťa).
- Absolvovať predkrstnú náuku (rodičia aj krstní rodičia).

K nahláseniu treba priniesť doklady:

- Rodný list dieťaťa.
- Krstné listy oboch krstných rodičov, ktoré nesmú byť staršie ako 3 mesiace a musia obsahovať poznámku o birmovke!
- Cirkevný sobášny list rodičov.

Ak žiadajú o krst dieťaťa rodičia, ktorí nie sú cirkevne sobášení, je to pre nich príležitosť hľadať spôsob, ako sa dostať k sviatostnému životu.
Ak sa nemôžu cirkevne sobášiť, (predože napr. po rozvode žijú v druhom manželstve), treba zistiť, ako vytvoria prostredie rastu vo viere pre svoje dieťa. Kódex kanonického práva hovorí, že krst možno udeliť dieťaťu vtedy, ak je zaručený rast dieťaťa v krstnej viere. Ak tento rast nie je zaručený, treba krst oddialiť na neskorší čas.
A je možné, že napr. po polroku od chvíle odloženia krstu sa rodičom podarí dozrieť k takým praktikám viery, ktoré sú im prístupné: modlitba v rodine, účasť na sv. omšiach a pod.
Ak rodičia nemajú cirkevný sobáš, potom predložia okrem rodného listu dieťaťa aj krstné listy rodičov dieťaťa a krstné listy krstných rodičov.

Rodičov k cirkevnému sobášu nenútime, ani ho nekladieme ako podmienku pre pokrstenie dieťaťa. Rodičia k tomuto rozhodnutiu majú dozrieť sami.

Úloha a funcia krstných rodičov

Krstní rodičia preberajú povinnosť starať sa spolu s rodičmi o kresťanskú výchovu dieťaťa. V jeho mene vyslovia spolu s rodičmi Vyznanie viery ako ručitelia za jeho vieru, ale aj ako zástupcovia spoločenstva Cirkvi. Stanú sa teda viac ako len svedkovia krstného aktu. Za krstného rodiča sa má brať iba jeden krstný otec alebo iba jedna krstná matka, alebo jeden krstný otec a jedna krstná matka (Kán. 873). Aké sú však podmienky, aby niekto mohol byť krstným rodičom?

Aké kritériá má spĺňať krstný rodič? (Kán. 874 CIC)

- má najmenej 16 rokov;
- má prijaté všetky inciačné sviatosti, t.j. krst, sv.prijímanie, sviatosť birmovania;
- ak žije v manželstve, má to byť sviatostné manželstvo;
- nie je rozvedený(á);
- vedie riadny náboženský život, aby bol vzorom pre svoje krstné dieťa;
- nekatolík môže byť len svedkom krstu.

(bližšie informácie v kancelárii)