Farská pastoračná rada

Ak po vypočutí presbyterskej rady diecézny biskup považuje za vhodné, v každej farnosti sa má ustanoviť pastoračná rada, ktorej predsedá farár a v ktorej veriaci v Krista spolu s tými, ktorí mocou svojho úradu majú pastoračnú starostlivosť vo farnosti, poskytujú svoju pomoc pastoračnej činnosti. Pastoračná rada má iba poradný hlas a riadi sa normami ustanovenými diecéznym biskupom (kán. 536).
Farská pastoračná rada (FPR) je poradným zborom farára alebo farského administrátora. Jej cieľom je podporovať evanjelizačné a pastoračné poslanie Cirkvi vo farnosti.
FPR pozostáva zo zástupcov veriacich farnosti - laikov a rehoľníkov, ktorí spolu s kňazmi pracujú na budovaní farnosti ako živého spoločenstva veriacich.
Pre každého člena je dôležité štúdium, vzdelávanie a rozjímanie v oblasti poslania a povahy Cirkvi. U všetkých členov sa vyžaduje, aby boli praktizujúcimi katolíkmi. Členovia rad majú povinnosť oboznámiť sa s cirkevnými dokumentmi týkajúcimi sa pastoračných záležitostí.


=hore=

Farská ekonomická rada

Kódex kánonického práva stanovuje, že každá farnosť má mať ekonomickú radu, ktorej činnosť je riadená univerzálnym právom Cirkvi a normami diecézneho biskupa (kán. 537).
Farská ekonomická rada (FER) je pomocným a poradným orgánom farára alebo farského administrátora. Radí a pomáha mu v správe majetkov a v ekonomických záležitostiach týkajúcich sa celej farnosti prostredníctvom svojich názorov, skúseností a odborných rád tak, aby majetok farnosti bol spravovaný šetrne, obozretne a spoľahlivo.

Vo FER má svoje zastúpenie spoločenstvo veriacich, ktoré je pri každom kostole patriacom do farnosti.

Členovia FER by mali byť zbehlí vo finančných a hospodárskych veciach. Členstvo vo FER je na päť rokov. Odporúča sa, aby členstvo nebolo dlhšie než dve po sebe nasledujúce obdobia.

Na základe výsledkov volieb zo dňa 14.6.2015 a menovaním pána farára poznáme zloženie FER:

členovia FER:
- Ing. Dušan Bíž,
- Mgr. Peter Sovák,
- Mgr. Michal Škulka,
- Ing. Marek Šimkovič,
- Ing. Peter Zatko,
- Juraj Tomko.

Pred farským spoločenstvom v prítomnosti farára dňa 12.7.2015 zložili predpísaný sľub, že zverené úlohy budú vykonávať svedomite, zodpovedne, v jednote so svojim farárom a v súlade s normami vzťahujúcimi sa na správu farského majetku.

=hore=


Svoje milodary môžete posielať na náš účet vo VÚB:
SK49 0200 0000 0003 3524 8622 (SUBASKBX)